AKTIVITY PROJEKTU

1) Vypracování vzdělávacího plánu organizace (dále jen VPO)

Vytvoření komplexního dokumentu, který stanovuje základní strategie, pravidla a cíle DČCE v oblasti interního vzdělávání. Hlavním přínosem VPO je reagovat na nové trendy v oblasti vzdělávání, na možnosti distančního vzdělávání a moderní technologické podpory formou e-learningu a interaktivních forem výuky. Základem VPO budou vzdělávací moduly vytvořené pro každou pracovní pozici, tvořené konkrétními kurzy, jejichž absolvování bude součástí celoživotního vzdělávání každého pracovníka.

2) Proškolení pracovníků odpovědných za tvorbu IVP

Proškolení všech vedoucích pracovníků 27 středisek DČCE v tvorbě individuálních vzdělávacích plánů s cílem sjednotit metodu tvorby IVP prostřednictvím vytvořené „Metodiky na tvorbu a hodnocení IVP“. Snahou aktivity je propojit vzdělávací, rozvojové potřeby pracovníka s potřebami souvisejícími s kvalitou poskytovaných sociálních služeb každého zařízení. Individuální plánování bude rovněž východiskem pro sestavování ročního vzdělávacího plánu každého střediska DČCE a následně i vzdělávacího plánu celé DČCE (VPO).

3) Vytvoření vzdělávacích modulů – tzv. vzdělávací matrice

Vytvoření vzdělávacích modulů pro jednotlivé pracovní pozice s ohledem na rozvoj požadovaných kompetencí každého pracovníka. Výstupem aktivity pak vyjma karet typových pracovních pozic bude i internetová aplikace na hodnocení kompetencí a tzv. vzdělávací matrice, umožňující kombinovat kurzy v rámci jednotlivých vzdělávacích modulů, včetně časové dimenze vzdělávání a rozdělení kurzů na obligatorní a doporučené.

4) Tvorba a spuštění vzdělávacího portálu

Cílem je zajistit dlouhodobé sledování a plánování interního vzdělávacího systému v Diakonii ČCE. Zjednoduší se tím orientace pracovníků v nabídce vzdělávání, a to s možností využití moderních metod (interaktivní distanční formy vzdělávání, e-learningové vzdělávání, diskusní skupiny, skype konference aj.).

5) Příprava a akreditace vzdělávacích programů

Aktivita je zaměřena na přípravu konkrétních kurzů. Současně budou v rámci aktivity připravovány k akreditaci nové kurzy, vzešlé z dílčích vzdělávacích plánů středisek. Půjde zejména o stanovení obsahu a formy vzdělávání, dále o zpracování podkladových materiálů, výukových pomůcek a způsobů ověření získaných znalostí.

Budou definovány kurzy, které budou součástí všech modulů, a které budou určeny jen pro některé pracovníky.

6) Realizace akreditovaných vzdělávacích programů

Tato aktivita propojí stávající nabídku vzdělávání s nově vzniklým systémem interního vzdělávání. Jejím cílem je realizace kurzů a vzdělávacích akcí pro pracovníky DČCE. Vzdělávání bude probíhat v Praze, v pěti nově vybudovaných regionálních centrech nebo přímo ve střediscích DČCE.

7) Projektové řízení

Koordinace, metodické vedení a technicko-organizační zajištění celého projektu.

8) Hodnocení vzdělávacího systému

Průběžné monitorování a vyhodnocování interního systému vzdělávání s cílem reagovat na získané zpětné vazby. Hodnoceny budou vzdělávací moduly i jednotlivé kurzy, a to formou zpětnovazebních dotazníků na kurzech, diskusí na vzdělávacím portále a na závěr projektu.

9) Vybudování infrastruktury pro realizaci interního vzdělávání

Záměrem aktivity je vybudovat 5 regionálních vzdělávacích center s cílem učinit vzdělávání dostupné i pro vzdálenější střediska a současně tak snížit jejich náklady na vzdělávání. V jihomoravském, zlínském, královéhradeckém, ústeckém a plzeňském krajích budou vybudovány prostory pro interní vzdělávání nejen v rámci regionu.

10) Proškolení interních lektorů z řad zaměstnanců DČCE

Cílem aktivity je vytvořit a odborně vyškolit tým lektorů z řad pracovníků, tím přispět k efektivnějšímu systému interního vzdělávání v DČCE a k jeho udržitelnosti právě prostřednictvím předávání vlastních zkušeností a znalostí. Aktivita přispěje k osobnímu a profesnímu rozvoji vybraných pracovníků/lektorů.

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha